Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Rättigheter, skyldigheter

Till Dig som flyttar in

Hej och varmt välkommen som medlem i Kärleksörtens Samfällighetsförening!

Genom ditt köp av fastighet i Kärleksörten har du blivit delägare i garage, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser och belysning inom området. Du delar också ansvar och kostnader för drift och underhåll av el- vatten- och avloppsledningar. I vårt eget fibernät levereras tv från Sappa samt internetanslutning och iptelefoni via anslutning till Stockholms stadsnät. Det gemensamt ägda förvaltas enligt lagen om samfällighetsföreningar. Kärleksörten består av 114 fastigheter som HSB Bygg AB byggde 1979-1980. Det finns tre olika storlekar på bostäder: 54 st 4 rum och kök på 102 kvm, 50 st 6 rum och kök på 129 kvm samt 10 st. 7 rum och kök på 166 kvm.

För skötsel av våra grönytor utanför egen tomt såsom gräsmattor, träd och buskar samt borttagning av löv och snöröjning anlitar vi Tingvalla AB. För underhåll av hängrännor och stuprör ansvarar samfälligheten. Detta gäller också avloppsledningar utanför det egna huset samt dagvattenavlopp.

Det finns ingen gemensam tvättstuga. I trädgårdsförrådet i garaget närmast Loviselundsvägen på Sandviksvägen finns stegar och en del utrustning för trädgårdsskötsel att låna. Nyckel dit innehas av zonansvarig för var och en av de elva städzonerna som området är indelat i enligt karta på hemsidan.

Avi med information om inbetalning av samfällighetsavgiften delas ut i brevlådorna. Samfällighetsavgiften betalas i efterskott inklusive förskottsbetalning av vattenförbrukning och inbetalas senast 31/1, 30/4, 31/7 samt 31/10. Vattenmätaren avläses av den boende och meddelas till zonansvarig på angivet sätt när detta begärs. Kostnaden för vattenförbrukningen sedan senaste avläsning justeras genom avräkning i april-avin.

Vi försöker alla att hålla snyggt i området och plocka upp skräp, ta bort klotter och reparera åverkan på skyltar och lekutrustning mm.

All information finns på vår webbplats karleksorten.org där du via kontaktfunktionen bör meddela din emailadress så att styrelsen kan nå Dig med viktig information förutom det som delas ut i brevlådorna.

Till Dig som flyttar ut

Om du ska flytta från vår samfällighetsförening vill vi gärna att du meddelar detta till styrelsen så att vi kan ta bort din e-postadress från medlemsregistret. Informera gärna de nya ägarna/medlemmarna om föreningen och hänvisa till hemsidan. Föreningen debiterar husägaren kvartalsvis för medlemsavgiften, det är ni som säljare och köpare som ansvarar för att dela upp avgiften mellan er om perioden blir bruten.

Dina rättigheter.

Föreningen ska vid förvaltning av samfälligheten främst se till medlemmarnas gemensamma bästa men varje medlems enskilda intresse skall också beaktas. Du kallas en gång per år till föreningsstämma dvs. årsmöte i mars och har rätt att i förväg få information om vilka förslag som skall behandlas och vilka utgifter som föreslås. Du kan lämna egna förslag som rör samfällighetens verksamhet. På årsmötet har varje fastighet som betalt sina avgifter en röst. Du har rätt att medverka i styrelse och arbetsgrupper. Det kan du förverkliga genom att kontakta din zonansvariga person som också ingår i valnämnden till styrelsen och meddela ditt intresse att bidra i arbetet med att sköta vår samfällighet.

Dina skyldigheter.

Vid årsmötet fastställer vi gemensamt en plan för årets verksamhet. Kostnaderna delas lika på områdets 114 fastigheter. Du är skyldig att betala din del av de gemensamma kostnader stämman beslutar. Det ingår också i vår boendeform att du måste deltaga i områdets gemensamma städdagar två gånger om året samt utföra uppgifter som fördelas på medlemmarna.

Verksamhetens ledning.

Årsmötet utser en styrelse för verksamheten samt funktionärer och arbetsgrupper för speciella uppgifter. Uppgifterna i styrelse och arbetsgrupper är förtroendeuppdrag som vi fördelar bland boende inom samfälligheten. Varje fastighet har rätt att lämna in motioner ock skicka representanter som deltar i förhandlingarna. Vid val och omröstningar har varje fastighet en röst. Styrelsemedlemmarna väljs för en tvåårsperiod. Vid årsmötet väljs hälften av de åtta medlemmarna så att styrelsen förnyas kontinuerligt. Vid årsmötet väljs också revisorer. Vi ser fram mot Din medverkan.

Området är indelat i städzoner och inom varje zon utser de boende en person som ska fungera samordnande bland annat på städdagar och som kallas kontaktperson. Denna kontaktperson utgör tillsammans med övriga zoners kontaktpersoner samfällighetens valnämnd som till årsmötet förslår nya medlemmar till styrelsen.

Samfällighetsavgifter.

Årsmötet fastställer en budget för verksamhetsåret. Din andel av dessa kostnader betalas genom en samfällighetsavgift. På räkningen debiteras också kostnader för din egen vattenförbrukning.

Avgift 4 gånger per år. Kvartalsvis (31 jan, 30 april, 31 juli, 31 okt) får du ett inbetalningskort på en summa som består av två avgifter:

1) Avgift till samfälligheten är 4000 kr per kvartal (från maj 2023) som betalas i efterskott. Avgiften används bl.a. till el för garage och gångvägsbelysning, snöröjning, renhållning, försäkring, fibernätanläggning, förbrukningsmaterial och underhåll av våra gemensamma ytor. En mindre del av avgiften som avser tv och internetanslutningen betalas i förskott.. Avgiften för tv är 92 kr/mån (höjning med 10 kr/mån från 1/6 -22 för Sappa Play) och ansluten fastighet. Avgiften för internetanslutning är 109 kr per månad och ansluten fastighet.

2) Vattenavgift som är individuell betalas i förskott. Vattenförbrukningen läses av vid årsskiftet av din zons kontaktperson. Vattenmätaren sitter under varmvattenberedaren i tvättstugan. Vattenavgiften utgörs av en schablonavgift som f.n. är 600 per tillfälle samt ett tillägg eller minskning vid vårdebiteringen 30 april beroende på den individuella vattenförbrukningen.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du blir medlem i Samfälligheten Kärleksörten lämnar du genom samtycke vissa uppgifter för att föreningen ska kunna ta hand om dig som medlem. Dessa personuppgifter är: för- och efternamn, gatuadress, e-postadress, mobiltelefonnummer

Personuppgifterna sparar vi i vårt medlemsregister för att kunna skicka viktig epost och viktiga SMS till medlemmarna. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Föreningen är ansvarig att hantera dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddslag som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Det innebär bla att du har rätt att begära utdrag ur medlemsregistret för dina egna personuppgifter. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller rättas om de är felaktiga. Dina personuppgifter skyddas för avlyssning då all kommunikation med hemsidan sker över en krypterad förbindelse.

Vi följer Dataskyddsföreningens rekommendationer enligt följande:

  • Ändamålsbegränsning: Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål och behandlar inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
  • Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
  • Lagringsminimering: Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt. Exempel: Om en boende flyttar och därmed avslutar sitt medlemskap raderar vi medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.
  • Korrekthet: Vi försöker hela tiden se till att ha korrekta uppgifter och att uppdatera dem vid behov.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Kort övrig information

Cykelförråd. Det finns ett gemensamt förråd för vinterförvaring av cyklar. Förrådet finns i en av garagelängorna vid Loviselundsvägen.

Flaggstång finns vid lekplatsen i västra delen av området. Flagga gärna vid familjehögtider. Flaggan hanteras av de boende på Albert Landbergs gränd 46.

Garagen ägs och försäkras av samfälligheten. Du får inte hyra ut, bygga om eller ändra elinstallationer utan styrelsens medgivande. Du är skyldig att vårda ”din” garagedörr samt att anmäla skador. ”Garagehyra” ingår i samfällighetsavgiften. Eluttagen i garagen får inte användas för annat ändamål än motorvärmare. Frysboxar eller annan utrustning är ej tillåtna. Det förekommer stölder i garagen av diverse föremål. Garagen är inte byggda för stöldsäkerhet, så rekommendationen är att inte förvara stöldbegärligt gods i garagen, som är avsedda för fordon och inget annat.

Hemsida. Föreningens hemsida adress: karleksorten.org

Information från samfälligheten får du i brevlådan eller via hemsidan. Grannar, kontaktpersoner och styrelsemedlemmar hjälper dig gärna när du undrar över något i ditt hus eller i området.

Komposterbart matavfall läggs i för ändamålet avsedda bruna plastkärl som finns i närheten av sopkassunerna. OBS! Trädgårdsavfall får inte läggas i dessa kärl.

Lekplatser. Vi strävar efter att ha bra lekplatser. Åtgärda omedelbart sådant som kan vara en säkerhetsrisk och kom gärna med förslag till förbättringar.

Skötsel av gemesamma grönytor. Klippning av gräs, buskar och träd görs av Tingvalla som vi hyrt in. Dessa sköter även snöröjning, sandning och sandsopning på våren.

Sopor läggs i sopkassuner vid garagen.

Sopsystemet består av fyra kassuner (behållare). Dessa töms en gång per vecka förutom på Loviselundsvägen där tömning sker varannan vecka. Tömning hanteras av Stockholm Vatten genom Reno-Norden. Det utförs service och rengöring av sopsystemet 2 (1) gånger per år. Efter service ska ett protokoll erhållas (ordförande). Det finns nycklar for att kunna öppna serviceluckorna. Service hanteras av Löwhagen.

Soptunnor för matavfall finns på tre ställen intill sopkassunerna.

Löwhagen, service av sopsystemet: 08-514 414 51, 070-572 52 59

Stockholm Vatten: 08-52212000, Reno-Norden: +47 63 86 60 80

Sotning sköts av 7:e sotningsdistriktet.

Städdagar. Medverkan i det gemensamma arbetet är obligatorisk. Om du har förhinder att medverka under städdagarna kan du få en arbetsuppgift att utföra vid annat tillfälle i anslutning till städdagen. Tag då kontakt med din zons kontaktperson.

Trädgårdsförråd. Du får gärna låna stegar och annan utrustning i vårt gemensamma förråd för arbete på din egen fastighet. Du ansvarar för att det som går sönder blir reparerat eller ersatt. Din zons kontaktperson har nyckel till förrådet.

TV, internet, IP-telefoni via fibernät med bredband:Samfälligheten äger och driver ett eget fibernät med bredband som omfattar internet, tv och Ip-telefoni. Driftskostnad och programavgifter ingår i samfällighetsavgiften. Basutbudet av kanaler är gemensamt för alla. För mottagning av filmkanaler etc. får du teckna egna abonnemang.

Vaktmästare får vi vara själva. Alla har ansvar för att brister åtgärdas och att skador begränsas. Om det börjar bli tomt i dunken när du tankat gräsklipparen måste du fylla den. Trasiga utelampor, garage- dörrar eller lekredskap kan du kanske ordna med hjälp av en granne. Med kvitto som lämnas till samfällighetens kassör, får du tillbaka det du lagt ut.

Vatten köper du genom samfälligheten. Din vattenmätare sitter under varmvattenberedaren i tvättstugan. Vattenmätaren läses av vid årsskiftet och kostnaden för årsförbrukningen justeras i samband med avgiftsbetalningen på våren. Vattenavstängningskranen av inkommande vatten för Ditt hus har rött handtag och sitter i tvättstugan eller i gästtoaletten.

Årliga gemensamma verksamheter: Årsmöte även kallat stämma sker i mars månad, städdagar för skötsel av området inträffar en gång på våren och en gång på hösten.. Vid behov kan extra arbetsdagar beslutas.

In English

To you who moves in
Hello and warmly welcome as our new neighbours.
By your purchase of a property in our joint ownership association ( sw. Samfällighet) Kärleksörten, you have become a owner partner in garage, parking spaces, green surfaces, playground and lighting in the area. You also share responsibility and costs for the operation and maintenance of electricity and sewage lines. In our own fibre network, TV is delivered from Sappa and Internet connection and telephony via connection to Stockholms Stadsnät. The joint owned facilities are managed under the Law on the Constitution Associations. The cooperative association consists of 114 properties built by HSB Bygg AB 1979-1980. There are three different sizes of dwellings: 54 with 3 rooms and kitchen at 102 sq.m, 50 with 6 rooms and kitchen at 129 sq.m. and 10 with 7 rooms and kitchen at 166 sq.m.

For the management of our green surfaces outside of their own land, such as lawns, trees and bushes, and removal of leaves and snow, we hire Tingvalla AB. There's no common laundry room. In the garden garage, nearest Loviselundsvägen on Sandvikvägen, there are ladders and some gardening equipment to borrow. The key for access is held by zone manager for each of the 11 cleaning zones in which the area is divided according to the map on the website.

Avi with information about payment of the community fee is distributed in the mailboxes. The community fee is paid in arrears including advance payment of water consumption and is paid no later than 31/1, 30/4, 31/7 and 31/10. The water meter is read by the resident and notified to the zone manager in the specified manner when this is requested. The cost of water consumption since the last reading is adjusted by settlement in April..

We all try to keep the area tidy and pick up rubbish, remove graffiti and repair damage to signs and play equipment etc.

All information is available on our website karleksorten.org where you should provide your email address so that the board can reach you with important information in addition to what is distributed in the mailboxes.

Your Rights. In the management of our joint ownership association "Samfälligheten Kärleksörten", we shall primarily ensure the members' common good but every member's individual interest shall also be taken into account. You are called once a year to an annual meeting in March and has the right to obtain information about which proposals shall be dealt with and what expenditure is proposed. You can leave your own suggestions concerning the activities in the association. At the annual meeting, every property that paid their dues has a voice.

Your Obligations. At the annual general meeting, decisions are taken for the next year's activities. The costs are shared equally between all 114 real estates. You must pay your share of the common costs for the maintenance of the joint ownership association. It is also included in our property form that you must participate in the common area maintenance and cleaning days twice a year and perform tasks that are distributed among the members.

The board for the business management of the association.

The annual meeting elects a Board of Directors for operations as well as officers and working groups for specific tasks. The information contained in the Board and the working groups are elected positions which we allocate among residents in the community. Every property has the right to submit motions and send representatives involved in the tasks. In elections and polls, every property owner has one vote. Board members are elected for a two year period. At the annual meeting, half of the eight members are elected so that the Board is renewed continuously. At the annual general meeting also Auditors are elected. We look forward to your participation.

The area is divided into cleaning zones and each zone shall appoint a person to coordinate the work within the zone and with other zones, inter alia on cleaning days. This role is known as a "contact person" of the zone and, together with the other zone contact persons, constitute the Electoral Board which proposes new individuals to be part of the Board of Directors.

Community fees. A budget is set for the fiscal year at the annual meeting. Your share of these costs are paid through a community fee - see below. You will also be charged for your own water consumption.

Charge 4 times per year. Quarterly (January 31, April 30, July 31, 31 Oct), you get a payment slip to a total that consists of two charges:

1) The fee for living within the joint association is currently (from May 2023) 4000 SEK per quarter. The fee is for the maintenance of garages and pathway lightings, snow removal, cleaning, insurance, fiber network facility, supplies, maintenance of the common areas etc.

2) Water fee. This fee is individual and your water consumption is notified at the end of the year by your zone's contact person. The water meter is located beneath the water heater in the laundry room. Water fee is a flat fee which currently is SEK 500 plus an addition or reduction in our charge as of April 30, depending on the individual water consumption.

The treatment of personal data

When you become a member of the community Kärleksörten you are asked to give some personal data in order for the Association to take care of you as a member.

The personal data is: name and surname, street address, email address and mobile phone number.

The personal data is stored in our Member Directory and is used to send important emails and SMS to members. We will retain the personal information as long as you are a member. We will not disclose your information to third parties. The Association is responsible for managing your personal data in accordance with GDPR (General Data Protection Regulation), a new data protection law that replaces PDA (Personal Data Act). This means that you have the right to request excerpts from the member database for your own personal data. You also have the right to request that your data is deleted or corrected if it is inaccurate.

Your personal information is protected for interception as all communication with the site goes via an encrypted connection. If you have any questions about the handling of personal information, you can contact the Board.

Water

The water shut-off faucet of incoming water for Your house has a red handle and is located in the laundry room or in the guest toilet.

The board of the association wishes you Welcome to Kärleksörten!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.