Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Aktuellt/Current events

Höstens städdag ägde rum sön 20 okt. Se informationsblad under Dokument. Tyvärr kunde inte det tänkta målningsarbetet genomföras pga. regn. Nästa städdag kommer att förläggas på tid då chans till torrare väder föreligger.

2019-08-05: Återstående elskåp har undersökts med avseende på behov av renovering. De brister som fanns har åtgärdats förtjänstfullt av Per Sundqvist som är medlem i styrelsen för samfälligheten. Det återstår en del målningsarbeten för elskåpen vilket förslagsvis görs på höstens städdag. Korrekt röd och brun färg finns inhandlad.

2019-08-03: Femtio säckar skräp forslades bort i samband med rensningen av hängrännorna. Beklagligt nog verkar det som att vår entreprenör i ett par fall har glömt en och annan skräphög. Vi ska be dem komma tillbaka och ta med sig det sista.

2019, v.28-29: Samfälligheten har beställt rensning av hängrännorna. Arbetet kommer att utföras av Ternvalls Plåtslageri vecka 28-29. En ”man på taket” och eventuella stegljud på övervåningen kan alltså märkas. Det är naturligtvis en god ide att om möjligt borsta bort mossa på Ditt tak i förväg. Det beställda arbetet gäller ju bara själva hängrännorna,vilket innebär att ingen rensning sker av takpannorna.

2019-07-09: Felet med utomhusbelysning åtgärdat. Nu lyser åter lampor på garage och i lyktstolpar.

2019-07-03: Släckt utomhusbelysning nattetid. För närvarande finns ett fel i funktionen som tänder och släcker ljuset i belysningsstolpar och på garage. Styrelsen söker nu en elektriker för att åtgärda problemet.

Målning av parkeringsrutor utfördes måndagen 24 juni då alla bilar utom två var borta från parkeringen. Stort tack till alla för medverkan till en lyckad målning genom att ni flyttade på era bilar.

OBS! Målningen av parkeringsrutorna är inställd fred 14 juni och ons 19 juni.

Renovering av elskåp under sommaren-hösten 2019. Samtliga elskåp för elmätare och fastigheternas huvudsäkringar kommer att renoveras. Elskåpen, som sitter på vissa garagegavlar, kommer att förses med nya lås med en och samma nyckel till samtliga. Hittills har elskåpen på garaget närmast vändplanen vid Albert Landbergs gränd renoverats.

Söndagen den 28 april 2019 var det samfällighetens städdag i vår: Vi får tacka oss själva för att vi hjälptes åt att göra fint i området. Tack till de zonansvariga som tog reda på vad som behövde göras i den egna zonen. Allt vi hade på listan att göra hanns inte med men ändå en hel del, jättebra!

Samfällighetens årsmöte: Årsmötet för 2019 ägde rum torsdagen 21 mars 2019 kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159 och samlade 22 medlemmar. Kallelse till årsmötet i pappersform skickades ut två veckor innan och finns nu också i digital format på vår hemsida under Dokument. På mötet togs beslut som påverkar alla i föreningen de nästkommande tolv månaderna bl.a. togs beslut om att pga. prishöjning på vatten höja vattenavgiften med 100 kr per kvartal och fastighet från 500 kr till 600 kr. Protokoll från årsmötet har delats ut i brevlådorna och finns även digitalt under "Dokument".

Verksamhetsbeskrivning: Nytt dokument - se flik Dokument.

Elbilsladdning: Utredning pauserad - se statusrapport under flik Dokument.

Biosopor/matavfall: Från och med 19 okt 2016 finns separata sopkärl för matrester. Sopkärlen som är bruna till färgen är placerade intill sopkassunerna. Påsar och påshållare finns att hämta i trädgårdsförrådet förrådet. Nyckel till förrådet kan tillhandahållas av zonansvarig kontaktperson eller av styrelsemedlem. Se flik Dokument för mer information.

In English

Cleaning/Maintenance day during autumn 2019 will take place Sun Oct 20 with participation of all residentials in community Kärleksörten.

2019, week 28-29: The council has ordered cleaning of gutters. The work will be carried out by Ternvalls Plåtslageri. A "man on the roof" and any noise in the upper floor can therefore be remarked. It is, of course, a good idea to brush off moss on your roof in advance if possible. The ordered work only applies to the gutters, which means that no cleaning is done of the roof tiles.

2019-07-09: The previous error with outdoor lighting is fixed. Lights are now lit in garages and in lamp posts at the dark part of the day.

Repainting of parking squares was performed Monday June 24. Thanks a lot for keeping your cars away from the parking lots.

Cleaning/Maintenance day during spring 2019 for all residentials in community Kärleksörten: Took place Sunday April 28.

Annual general meeting: The annual meeting for 2019 took place on Thursday 21 March 2019, at 19.00 in Folkets Hus, Riddersviksvägen 159. Notice from the meeting was sent out two weeks before and is now available also in digital format on our website at "Dokument". Decisions were made at the meeting that affect everyone in the joint association for the next twelve months, inter alia the fee for water has been increased with 100 SEK per quarter and household to 600 SEK. Minutes of the meeting has been put in the mailboxes and can also be retrieved digitally under "Dokument"..

Business description: New document - see the menu on the home page Verksamhetsbeskrivning - so far in Swedish only.

Electric car charging: An investigation is ongoing - see Documents for more information.

Biological waste/food waste: As of Oct 19, 2016, see separate bins for food scraps. The containers that are brown in color are placed next to the wastebins. Bags and bag holders are available in the garden supply store. Key to the storage room can be provided by zone responsible contact person or by member of the board. See Documents for more information.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.