Nyheter
Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Aktuellt

Samfällighetens årsmöte: Kommande årsmöte äger rum torsdagen 21 mars 2019 kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159. Kallelse och motioner skickas ut två veckor innan och kommer att finnas också i digital format på vår hemsida under Aktuellt. Obs! Motioner till årsmötet måste lämnas in senast 31 december 2018. Normalt deltar 20-30 fastighetsägare på mötet där beslut tas som påverkar alla i föreningen de nästkommande 12 månaderna. Alla boende har rätt att delta i mötet och vid beslut har varje fastighet en röst.

Vårens städdag äger rum 21 april 2019

Verksamhetsbeskrivning: Nytt dokument - se meny på startsidan.

Elbilsladdning: Utredning pågår - se meny/Dokument.

Biosopor/matavfall: Från och med 19 okt 2016 finns separata sopkärl för matrester. Sopkärlen som är bruna till färgen är placerade intill sopkassunerna. Påsar och påshållare finns att hämta i trädgårdsförrådet förrådet. Nyckel till förrådet kan tillhandahållas av zonansvarig kontaktperson eller av styrelsemedlem. Se meny/Dokument för mer information.

In English:

Annual general meeting: Next meeting occurs on Thursday 21 March 2019, at 19.00 in Folkets Hus, Riddersviksvägen 159. Notice on the meeting and motions for the year 2018 are sent out two weeks before and will be available also in digital format on our website at "Nyheter". Please note! Motions to the annual meeting must be submitted by 31 December 2018. Normally 20-30 property owners participate at the meeting where decisions are made that affect everyone in the joint association for the next 12 months. Every property owner has the right to participate in the meeting and has one vote when decisions are to be taken.

Cleaning/Maintenance day for spring 2019 takes place April 21.

Business description: New document - see the menu on the home page.

Electric car charging: An investigation is ongoing - see menu/Documents.

Biological waste/food waste: As of Oct 19, 2016, see separate bins for food scraps. The containers that are brown in color are placed next to the wastebins. Bags and bag holders are available in the garden supply store. Key to the storage room can be provided by zone responsible contact person or by member of the board. See menu/Documents for more information.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.