Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Aktuellt

2024-04-08: Stockholms Stadsnät/Bredband2 kommer att under vecka 17 dvs. 22–26 april 2024 byta ut Inteno-routrarna till en modernare modell. Det innebär att den gamla Inteno-routern ersätts med tjänstedelaren Genexis Twist-Router som har samma funktioner som idag med tillägget att den även stöder 5 gHz wifi och har standarden 802.11ax även kallad wifi 6. Årsstämman 14 mars 2024 godkände att varje fastighetsägare under 2024 kan debiteras 2295 kr för genomförande av ovanstående byte av tjänstedelare/router. Moms och installationsarbetet ingår i priset. Fakturering kommer att ske med förfallodatum 31 maj 2024.

Eftersom vi har ett eget fibernät i vårt område behöver en installatör ha tillträde till varje fastighet för att utföra arbetet. Installatörerna kommer att avisera alla fastigheter om bytet med en lapp i brevlådan cirka en vecka innan det är dags. På avin kommer det datum som du behöver vara hemma att vara angivet. Observera att endast ett installationstillfälle ingår i priset och att alla byten kommer att debiteras. I det fall man missar den aviserade dagen måste du ändå betala för den nya routern. Sen tillkommer en kostnad för fastighetsägaren för att installatören ska komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

2024-03-19: Vårens städdag äger rum LÖRDAGEN den 20 april. Med anledning av att containrarna snabbt fyllts på från olika håll då de stått tillgängliga hela lördagen innan städdag, har vi beslutat att städdagen flyttas från söndagar till att i stället äga rum på lördagar.

Vidare bestämdes att containrar fram till kl. 16 på lördagen uteslutande får användas till trädgårdsavfall från samfällighetens gemensamma ytor. Efter kl. 16 får de användas till privat trädgårdsavfall från fastigheter i vår samfällighet. Städdag våren 2024 bestämdes till lördagen den 20 april med rundvandring för zonansvariga och styrelsen söndagen den 14 april för att ta reda på och notera vad som behöver stå på kallelsens Att-göra-lista. som delas ut i brevlådorna inför den 20 april. p

Se information om städdagar på https://karleksorten.org/admin/documents.php?handledir=4452

2024-01-16: Systemet för elbilsladdning med nytt kablage och laddboxar är nu färdiginstallerat i hela Kärleksörten. Projektet har trots några riktigt kylslagna veckor hållit tidplanen som från början hade16 jan -24 som färdigtidpunkt!

2024-01-08: Samfällighetens årsmöte äger rum torsdagen den 14 mars kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

2023-11-07: Eways kommer att påbörja installation av ladd-system 2023-11-20 i garagen. Berörda informeras i god tid innan installationen börjas För att underlätta installationen behöver garageplatserna städas enligt följande:

Städning innebär att allt löst skall tas bort från tak till golv inklusive monterade hyllor och skåp, dessutom helt fritt till minst 2 m från bakre vägg. Samma städning gäller för alla, även för de som inte beställt en ladd-box. Privata elinstallationer ska tas bort. Det gäller även om dessa är installerade av tidigare fastighetsägare.

Om någon är i behov av hjälp med sin städning så kan väl några grannar hjälpa till. Ingen bil får parkeras i garaget eller så nära att öppning av porten hindras. Varje bilägare ansvarar för parkering av eget fordon. Alla portar ska lämnas upplåsta (då behöver inga nycklar samlas in). Städningen av garage-platserna ska vara avslutad före ovan angivet datum.

Elbilsgruppen kommer att besöka garagen och alla som har städat kommer att återfå sin deposition i form av avdrag vid kommande kvartalsinbetalning. Under projektets gång kommer uppdaterad information att läggas upp på föreningens hemsida varje fredag. Denna information går ut till resp. fastighetsägare i brevlådan, per mail och på hemsidan.

Om du är nyinflyttad eller aldrig får email från samfälligheten, beror det sannolikt på att du inte anmält din emailadress eller att din email inte fungerar längre. Var god och gå in på https://karleksorten.org/kontakt och ange ditt namn, adress och din emailadress samt (valfritt) ditt telefonnummer så kommer du få viktig information från samfällighetens styrelse i fortsättningen.

2023-02-12: Samfällighetens årsmöte äger rum torsdagen den 9 mars kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

2023-01-08: Dags för alla fastighetsägare att före 22 januari läsa av vattenmätaren som är placerad nära varmvattenberedaren. Det avlästa värdet skall sedan meddelas zonansvarig som i sin tur lämnar en ifylld lista för zonen till kassören som bor på Sandviksvägen 244. Du kan förvänta dig att zonansvarig knackar/ringer på för att få mätvärdet. Om inte kan du lägga en lapp med det avlästa värdet i zonansvarigs brevlåda. Vem som är zonansvarig framgår av hemsidan och är den person som bland annat innehar en nyckell till trädgårdsförrådet. På avin som ska betalas sista april är vattenavgiften justerad efter det i januari avlästa mätvärdet. Om inget värde meddelas kommer vattenförbrukning beräknas efter ett schablonvärde. Om din mätare inte verkar fungera korrekt, var god meddela detta snarast via hemsidans kontaktfunktion.

2022-12-07: KALLELSE till EXTRA-stämma rörande elbilsladdning i vår samfällighet

Tid och plats: onsdagen den 7 december kl. 19 i Folkets hus, Riddersviksvägen 159 i Hässelby. Viktigt att så många som möjligt kan komma för att lägga sin röst i detta för framtiden betydelsefulla beslut!

Enligt beslut vid 2022 års stämma, har en projektgrupp i Kärleksörtens samfällighet arbetat fram ett förslag för införande av system för laddning av elektriskt laddbara fordon i garagen.Syftet med mötet är att ge boende information och möjlighet till beslut om detta förslag angående installation av laddboxar för elektriskt laddbara fordon och därtill nödvändig uppgradering av el-infrastrukturen i garagen. Detta omfattar nya elkablar inklusive kompletterande system för lastbalansering av effektförbrukningen och kommunikation via mobilnätet för debitering och övervakning. Den valda leverantören Eways berättar på stämman om systemet och svarar på frågor.

Vårt förslag är att ALLA fastigheter betalar för den uppgradering av el-infrastrukturen som krävs, oavsett om man är intresserad av att kunna ladda fordon eller inte i sitt garage. Hur mycket man får betala framgår av nedanstående tabell. Den föreslagna investeringen i uppgraderad el-infrastrukturen är en standardhöjning och en anpassning inför den kommande tekniska utvecklingen där bland annat eldrivna fordon ingår. Åtgärden kommer samtidigt att öka fastigheternas attraktions- och marknadsvärde. Likaså kommer en investering i nyttjanderätten till en laddbox att öka värdet på en fastighet. Om vi beslutar nu och installerar i vår, får vi bidrag från Naturvårdsverket vilket avsevärt minskar kostnaden för oss. Väntar vi, vet vi inte om vi kan få bidrag. Hur mycket varje fastighet ska betala för uppgradering av el-infrastrukturen är beroende av hur många av oss som är villiga att 2023 betala för nyttjanderätten till en laddbox vars pris likaså beror på antalet boxar som beställs och installeras. Infrastrukturkostnaden ingår i laddboxpriset. Se nedanstående tabell. Inget lån tas av samfälligheten.

Avgörande beslutspunkt på stämman: Ska vi uppgradera el-infrastrukturen till den beskrivna kostnaden så att elbilsladdning blir möjlig? Om majoriteten av de närvarande på mötet svarar ja på ovanstående fråga, går vi vidare med projektet. Styrelsen kommer i så fall i ett senare skede göra en formell förfrågan om vilka fastighetsägare som är villiga att under 2023 betala för och därefter nyttja rätten till en laddbox i det garage man disponerar. Installation av laddboxen görs efter det att beställningen bekräftats genom betalning av densamma. OBS! Laddboxen kommer att tillhöra samfälligheten.

Att fundera på till stämman:

Vill Du under 2023 erhålla nyttjanderätten till en laddbox (typ Easy charge eller motsvarande) genom att betala 5200–8000 kr enligt tabellen nedan?

Eller vill Du ha möjlighet att ansluta laddbox i framtiden (till okänd kostnad) genom att säga ja och betala beloppet för uppgradering av el-infrastrukturen (0 – 2800 kr enligt tabellen?

Eller vill?Du att samfälligheten inte gör något alls när det gäller elbilsladdning?

OBS! Rörliga avgifter som elförbrukning, administrationskostnad för debitering mm. berör endast de som använder en laddbox.

I tabellen är beloppet i den högraste kolumnen det du ska betala för infrastrukturen om du inte vill ha en laddbox nu men är med på att uppgraderingen för framtida behov av elbilsladdning.

I mittenkolumnen visas det belopp du får betala för nyttjanderätten till en laddbox. Då ingår infrastrukturkostnaden i priset.

Antal boxar

Vill ha box (kr)

Vill ej ha box (kr)

10

8 000

2 800

20

8 000

1 400

25

8 000

1 200

40

6 500

1 300

60

6 000

1 100

80

5 500

1 300

100

5 300

1 300

114

5 200

-

2022-09-03: Höstens städdag i vår samfällighet inträffar söndagen den 18 september! Se email och inom kort kallelse i brevlådan.

2022-09-02: VATTENAVSTÄNGNING I KÄRLEKSÖRTENS SAMFÄLLIGHET TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER MELLAN KLOCKAN 09.00-11.00. Under denna tid kommer vattnet att stängas av pga underhållsarbete i en fastighet. Vattnet kan komma att släppas på före 11.00. Se till att inga kranar är öppna när ni lämnar bostaden.

2022-07-10: Målning av parkeringsrutorna kommer att ske under två dagar nämligen måndagen 18/7 och tisdagen 19/7. Information om var man inte ska parkera dessa två dagar kommer att finnas på utställda bockar och även delas ut i brevlådorna. Alla ombeds hjälpa till genom att inte ställa bilen på de ytor som markerats för målning.

2022-05-01: Nu finns möjlighet till streaming via Sappa Play av hela vårt basutbud. Se utförlig handledning under flik Dokument/Sappa.

2022-04-01: Besiktning av föreningens fem lekplatser har skett under året. Flera fel var av bagatellartad karaktär, tex saknade eller oläsliga skyltar. Åtgärder pågår. Släntrutschbanan vid grillplatsen måste dock tas bort eller ersättas med en smalare då man idag kräver betydligt större fria ytor bredvid och nedan rutschkanor. Nuvarande rutschbana har skaderisker. Ett utbyte kan kosta 100000 kr. Även att ta bort banan helt medför kostnader. På årsmötet 28/3 ansåg flera att bra och säkra lekplatser bör eftersträvas, även till höga kostnader. Styrelsen anmodades att återkomma med åtgärdsförslag till en extrastämma eller till nästa årsmöte.

2022-03-17: Vårens städdag 2022 är bestämd att äga rum 24 april med start kl. 10. Korvgrillning kl.13 vid lekplatsen med pingisbordet.

2022-03-12: Årsmöte I samfälligheten Kärleksörten äger rum 28 mars i Folkets hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

2022-01-15: Glöm inte att läsa av vattenmätaren och meddela till den som är kontaktperson för din zon.

2021-11-02: Om en lampa i en belysningsstolpe har slocknat i närheten av dig, är det dags att tillsammans med ett par andra personer själv göra en insats, eftersom ingen annan har i uppdrag att göra det åt oss. Alla zoner i området ska själva byta ut trasiga lampor i sin zon. Vi ska göra det på städdagarna men lampor tenderar att gå sönder året runt. Det är inte svårt: Skaffa förrådsnyckel hos någon zonansvarig eller styrelsemedlem och hämta ut specialstegen ur förrådet (den med en vinkel upptill) samt ledlampa som finns i en uppmärkt låda. Två personer håller i stegen eftersom det svajar en del och en klättrar upp med en 4 mm insexnyckel. Lossa på skruven på manschetten ett par mm, tryck uppåt och vrid till vänster så lossnar den ur sin bajonettfattning. Sänk ned plastglaset som ibland kan kärva en del så att man måste bulta lite på glaset. Sen kan lampan nås och bytas ut. Omvänt förfarande för återmontering. Lycka till.

2021-10-26: Det kommer allt fler förfrågningar om laddningsmöjligheter för elbilar. Ett problem är att strömmen till området måste vara tillräcklig för att täcka behovet för uppvärmning och hushållsel förutom laddning av elbilar. Vi vet ännu inte, men det kan komma att behövas en kraftigare anslutning till Ellevio för att få mer ström till samfälligheten. Ett generellt problem är att Stockholm har brist på ström.Vi har haft elbilsladdningsfrågan uppe till diskussion i omgångar och särskilt på årsmötet 2018. Någon plan finns inte för närvarande att sätta upp laddstolpar. Frågan måste utredas mer bland annat med avseende på effektbehov och totalkostnad att dra elledningar, sätta upp laddstolpar mm. Det är inte tillåtet att använda samfällighetens el till laddning av elbil.

Frågan tas upp för diskussion och ev. beslut på nästa årsmöte i mars 2022. Motioner i ärendet kan skickas/lämnas till styrelsen senast 31/12 -21.

Vi har haft en arbetsgrupp som tagit fram en rapport i frågan och som undersökt hur ett annat radhusområde gjorde. Se information från tidigare arbete i frågan på vår hemsida under dokument/Elbilsladdning Parkering-garage- elbilsladdning (karleksorten.org)

2021-10-18: Med anledning av att hushåll blivit kontaktade av ett företag om avloppsfilmning och ev. nödvändig spolning på samfällighetens bekostnad, vill styrelsen gå ut med en varning och meddela att Kärleksörtens samfällighet INTE har beställt något sådant arbete. Det är dock fullt tillåtet att låta göra detta på egen bekostnad. Vi hade i våras en kontakt med en firma om ett uppdrag att filma avloppen för att göra en bedömning av status och eventuell spolning eftersom det nu har gått tolv år sedan vi senast gjorde en spolning. Detta har dock skjutits på framtiden bland annat beroende på att det för närvarande inte finns något problem rapporterat eller någon annan indikation om behov av spolning.

2021-10-18: För att i samband med grävning/nedslag av jordankare etc. inte oavsiktliga avbrott ska uppstå i vårt fibernät och därmed bortfall av tv och internetanslutning, är det en god idé att studera fiberkartan (se karleksorten.org under Dokument) som visar var kablarna går. Spade bör användas innan man slår ner jordankare eller dylikt. Om man gräver med spade där fibern är förlagd, kommer man att stöta på ett plastnät som ligger ovanpå fiberröret på ca. 25-30 cm djup och som indikerar att man inte ska gräva där varvid skada kan undvikas

2021-09-19: Höstens städdag då alla boende ska vara med och göra vårt område finare och trivsammare att bo i. Vi har valt ett tidigare datum för att målning ska kunna göras exempelvis av staket bland annat vid hörnet Loviselundsvägen/Sandviksvägen den s.k. Hästhagen. Vi plockar skräp, justerar kantstenar som lossnat, klipper buskar som hänger ut över gångar och buskar som skymmer sikten t.ex. vid utfarterna. Klockan 13 serveras grillad korv vid lekplatsen utanför dagis.

2021-09-05: Rundvandring i området för att inventera vad som behöver göras på höstens städdag i samfälligheten. Deltar gör styrelsen och de tolv zonansvariga.

2021-09-02: Besiktning av alla lekplatser i samfälligheten genomförd. Besiktningsprotokoll mm. finns under Dokument längst ned på första sidan. En del brister som upptäckts ska åtgärdas snarast.

Årsstämma äger rum 2021-05-31 kl. 19 utomhus på grillplatsen utanför förskolan i samfällighetens område.

Information från Stockholms Stadsnät. Vi kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet beräknas ta ca 10 minuter och kommer att utföras någon gång mellan kl 10.00-11.00 den 6 maj. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden. Behöver ni hjälp? Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00. Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänliga hälsningar, Anette Chahin Stockholms Stadsnät

2021-03-23 Stockholms stadsnät, vår internetleverantör meddelar följande i sitt senaste nyhetsbrev:

HAR DU KOLL PÅ WPA OCH NÄTVERKSSÄKERHET?

Har du nyligen fått en varning på din dator, iPad eller mobil att nätverksanslutningen hemma är osäker trots att du inte tycker att du ändrat på något? Men kanske har du nyligen uppdaterat din Apple-enhet och kryssat i ”godkänt villkoren”?

Då kan du ha missat en liten detalj.

Efter att Apple uppdaterade sin säkerhetspolicy och generella regler får den som använder Apple-produkter numera en varning att nätverksanslutningen är osäker om enheten är ansluten till en nätverksprodukt (t ex en router) med äldre protokoll än WPA3. Det är den enkla förklaringen. Ska man vara noggrann så är det TKIP-krypteringen i WPA som Apple reagerar på.

Och vad betyder då det?
Jo, en router har ett nätverksprotokoll som heter WPA (Wi-Fi Protected Access) för att göra nätverket säkert. Det finns fler versioner WPA och den senaste heter WPA3. Tjänstedelaren EG400 och routern DIR-2660, två produkter som vi rekommenderar i vårt nät, innehåller upp till WPA 2. WPA 2 kan innehålla två olika krypteringsnycklar beroende på produktens ålder. Antingen TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) som Apple inte anser säkert längre eller det nyare AES (Advanced Encryption Standard) som Apple fortfarande anser vara säkert.

Har du fått varningen är det inget att vara orolig över. Det behöver inte innebära att din router är osäker och helt oskyddad mot intrång. Vid en sådan varning ska du främst kontrollera att du har ett säkert lösenord på ditt trådlösa nätverk. När du köper en EG400 eller DIR-2660 router från Stockholms Stadsnät är den redan konfigurerad med ett säkert nätverksnamn och lösenord för det trådlösa nätverket.

Men om du har en äldre router av enklare modell kan det ändå vara dags att köpa en ny. Inte bara för säkerheten, utan du kan ju få snabbare trådlös anslutning. Fråga gärna kundtjänst om du är osäker. Ring 08-5012 20 10 <tel:0850122010> , maila till kundtjanst@stosn.se <mailto:kundtjanst@stosn.se> eller chatta via hemsidan www.stosn.se <http://gantrack3.com/t/l/5747290/2_NTI3MjE0MTg2Nzc=/> . Kenta, Hasse och övriga gänget finns på plats alla helgfria vardagar 8.00-22.00 och alla helgdagar 10.00-18.00!

23 feb 2021: Problem med råttor. Råttor och möss har börjat visa sig alltmer i området. Den viktigaste åtgärden är att se till att de inte får tag på mat. Placera därför aldrig kompostpåsar på marken. Om kärlen skulle vara fulla, försök då med en annan kompoststation eller släng komposten i sopkassunen. Se till att locken på kompostbehållarna är stängda ordentligt. Ställ heller aldrig sopor på marken.

Undvik att mata fåglar. Fågelbord, fröautomater, frökolvar och havrekärvar matar inte bara fåglarna utan att även råttorna. Kom ihåg: där det finns tillgång till mat för råttor stannar de och förökar sig. Ett råttpar kan på ett år få 800 -1000 ungar. Kontakta Anticimex om Du upplever problem med råttor eller möss.

12 feb 2021: Varning för stöld från bilar! Nyligen har en katalysator stulits från bil vid Loviselundsvägen. Tidigare har hjul, backspeglar, bensin och bromsok stulits på bilar parkerade utanför garagen i området. Ett bra sätt att försvåra för tjuvarna är att göra plats i garaget för att kunna ha bilen där istället!

19-21 jan: Avbrott i förmedlingen av tv för omväxlande SVT1, SVT2 och TV4. Åtgärdat av Stockholms Stadsnät genom omstart av switchen som gränsar mot samfällighetens fibernät 22/1.

15 jan 2021 kl. 17.01: Avbrott i internet, tv och bredbandstelefoni pga. strömavbrott hos Ellevio. Detta påverkar vår internetleverantör Stockholm stadsnät och därmed vår tv-leverantör Sappa. Uppdatering: Åtgärdat 17.53

15 jan 2021: Förvarning från vår internetleverantör Stockholms Stadsnät om underhållsarbete i Kärleksörtens bredbands-/internetförbindelse

Vi vill informera om ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse (som vi hyr av operatören Stokab) som kommer att påverka ert bredband och anslutning till internet.. Underhållsarbetet kommer att utföras 09.00-11.00 den 28 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen av bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv. Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00. Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänliga hälsningar, Anette Chahin Stockholms Stadsnät.

11 jan 2021: Vår tv-leverantör Sappa har driftstörning som påverkar SVT1, SVT2 och TV4 sen kl. 08.19. Drifttekniker felsöker. Uppdatering Åtgärdat ca. kl.12.15.

4 jan 2021: Förvarning från vår internetleverantör Stockholms Stadsnät om underhållsarbete i Kärleksörtens bredbands-/internetförbindelse

Stockholms Stadsnät kommer att utföra ett planerat underhållsarbete på central router/switch som kommer påverka bredband/internet. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 11 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen av internet/bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv. Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00. Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänliga hälsningar, Anette Chahin Stockholms Stadsnät

24 dec 2020 Driftavbrott i nätet: Driftstörning i vår internetoperatörs Stockholms Stadsnäts bredbandsnät Hässelby som bland andra drabbade Samfälligheten Kärleksörten på julafton från ca. kl.18. Felet orsakade avbrott i tv, internet och IP-telefoni. Orsaken till driftsavbrottet var en fiberskada i Spånga. Ågärdades 25/12 00:14.

21 dec 2020: Angående tillfällig parkering för icke boende i Kärleksörtens samfällighetsförening

Om fordon som inte tillhör någon boende i Kärleksörten parkeras inom samfällighetens område för att av olika skäl besöka en boende, ska detta meddelas av berörd boende här på vår hemsida genom att välja ”Kontakta oss” och ange fordonets registreringsnummer samt namn, adress och telefonnummer för det hushåll som besöks eller utförs arbete hos. Om detta inte görs kommer en lapp att sättas på fordonet med begäran att det nyss nämnda ska göras. Om ingen information meddelas via hemsidan enligt ovan inom 24 timmar, kan parkeringsbot delas ut av parkeringsbolag på uppdrag av samfällighetens styrelse då parkeringen kommer att uppfattas som obehörig.

5 nov: Idag har Per Sundqvist i Samfälligheten Kärleksörtens styrelse avslutat sitt arbete med att med plywood laga de hål i garageväggarna i gips som inbrottstjuvar slagit sönder. Under Aktuellt finns beskrivning hur man kan justera garagedörrarna så att de blir svårare fär obehöriga att ta sig in i garagen.

13 sep är det höstens städdag i vår samfällighet, då vi alla hjälps åt att göra vårt område lite snyggare och trivsammare.

25 aug 2020: Det förekommer att boende parkerar på ytor i samfälligheten som inte är avsedda för det, t.ex. vid stora lekplatsen med flaggstången och intill några andra mindre lekplatser. Ibland kör man in i området med bil utan att vare sig lasta i eller ur, vilket enligt ordningsregler och skyltning inte är tillåtet. Den som ignorerar förbudet riskerar hädanefter P-böter.

Det förekommer tyvärr också att bilar kör alldeles för fort i området där maxfart är 6 km/tim dvs. gånghastighet.

18 aug 2020: Klottring har inträffat på ett antal garagedörrar längs Sandviksvägen. Klottret bör tas bort så snart som möjligt av de drabbade själva. Lacknafta eller aceton lär fungera enligt de som provat.

Juli 2020: Under vårens städdag 2020 iordningställdes en plats för kompostbehållare för matavfall vid sopkassunen intill vändplanen vid Albert Landbergs gränd. Stockholm Vatten har nu levererat behållare (v.28 ) för kompost som står vid vändplanen på Albert Landbergs gränd.och första hämtning beräknas ske v. 29 (13 -20 juli). Papperspåsar för kompost, hållare för påsarna samt gummiskrapa finns i trädgårdsförrådet.

2020-06-29: Garageportexperten kommer till området kl. 8 för att laga garageportar som skadats vid inbrotten i maj.

Information i maj 2020: Höstens städdag kommer att äga rum 13 september alla medlemmar i Samfälligheten Kärleksörten hjälps åt att städa, måla och på andra sätt göra vårt område finare och trivsammare.

Maj 2020, garageportsproblem: Om det inte går att stänga garageporten ordentligt så att obehöriga kan rycka upp den trots att den är "stängd", kan följande göras:

1. För att porten ska låsas ordentligt, måste låskolvarna i vit nylon/plast som utgör själva låsmekanismen greppa tag i låshålen längst ned till vänster och höger. Om detta inte sker är låshålen troligen vridna inåt garaget efter lång tid av användning. Detta fixas genom att man vrider ut dessa till ursprungligt läge med hjälp av en kraftig skruvmejsel. Man bör också smörja låskolvarna med silikon eller vaselin.

3. Om porten inte sluter tätt mot karmen utan lämnar en glipa på ena eller andra sidan så att brytverktyg för inbrott kan införas, kan detta justeras:
Karmen är ställbar genom att lossa på de två nedersta bultarna med förlängd hylsnyckel 10 mm och flytta ut karmen mot mitten närmare porten. Detta försvårar inbrott betydligt.

4.Om ytterligare justering krävs: När garageporten är uppfälld finns möjligheten att justera längden på vänster och/eller höger stag vilka utgår från låsvredet. Detta kan enkelt göras med en hylsnyckel (10mm). Man lossar på skruven och justerar längden, dra åt skruven igen.

Detta finns även beskrivet under Forum som man loggar in till via sin epostadress. Se foruminlägg med tips om garageportsproblem.

Inbrotten fortsätter: också idag 13 maj har det upptäckts nytt garageinbrott och stöld av en motorsåg som vid 13-tiden återfanns i en sandlåda inom område.

Inbrott har fortsatt att äga rum i området. Nu gäller det garagelänga 7 och 8 längs Sandviksvägen som natten till 8 maj och natten till 9 maj utsattes för inbrott, skadegörelse och stölder.

2020-05-04 påminnelseinformation angående extra TV-box: Som redan meddelats den 6 april, kan en extra tv-box av den utdelade typen Dilog DCH-810 beställas av Sappa. Kostar 1095 kr inkl. moms. Man måste alltid ringa Sappa kundsupport 0774444744 och be att få boxen aktiverad. Det går inte att göra det själv via hemsidan. Detaljerad instruktion för installation finns nedan.

2 maj var det inbrott i ett garage vid Albert Landbergs gränd. Åverkan har skett på ett fordon och polisanmälan har gjorts av ägaren.

Söndag 26 april från 10.00 är det städdag då vi alla ska försöka hjälpas åt att göra vårt område lite snyggare.

Det är bara vi själva som bor i området som plockar skräp och sköter om våra gemensamma anläggningar såsom garage, lekplatser, parkeringsplatser, gångvägar, belysningsstolpar mm. Tingvalla har hand om skötsel av träd, buskar och gräsmattor.

Vi vill påminna om att försöka hålla tillräckligt avstånd från varandra enligt Folkhälsomyndighetens råd när vi jobbar med de åtgärdspunkter som vi meddelat i tidigare utskick.

Arbetsuppgifter som t.ex. målning kan göras av en person i taget med ev. avlösning så att någon annan kan fortsätta. Arbetsuppgifterna kan naturligtvis utföras enskilt på vilken annan dag som helst under våren.

Det är givetvis helt OK att avstå från gemensamt arbete på städdagen mot bakgrund av risken att bli smittad.

Korvgrillningen kommer att äga rum men med säkerhetsavstånd i kön. Personer som tillhör riskgrupp bör avstå.

April 2020: En av sopkassunerna vid Sandviksvägen är felanmäld och kommer att repareras inom kort. Felet yttrar sig i att kassunen inte går att sänka ned helt. Det går dock att använda sopnedkastet som vanligt.

2020-04-06, information angående extra TV-box: En extra box av den utdelade typen Dilog DCH-810 kostar 1095 kr och kan beställas av Sappa. Om en medlem i samfälligheten köper till valfritt kanalpaket och binder det på 12 eller 24 månader, får man en till box för 595 kr på 12 månaders bindningstid och 195 kr på 24 månaders bindningstid.

Den gamla boxen kan dock fortfarande användas då den för det mesta fungerar utan större problem.

I Coronatider 2020-03-17: Om du tillhör riskgrupp som inte bör gå ut och handla mat mm.: logga in till Forum i tråden I Coronatider och se kontaktuppgifter till personer som kan ställa upp. Om du vill hjälpa till, logga in i Forum och ange dina kontaktuppgifter i samma tråd.

Byte av TV-box mars 2020. TV-boxen som samtliga hushåll erhöll för ca 6 år sedan har visat sig ge problem med frusen bild mm. En modernare version har utvärderats av styrelsen som funnit den tillförlitlig. Sappa, som är vår leverantör av TV, har till oss erbjudit ett nytt avtal med ny TV-box och med samma kanalutbud som idag. Årsstämman 2020-03-19 beslutade att teckna nytt TV-avtal med tre års bindningstid till en kostnad av 95 kr /mån och fastighet inkl. ny box. Kostnaden kommer liksom idag att vara en del av samfällighetsavgiften. De nya boxarna kommer att levereras till Bo Rydberg, ordf. i föreningen, Sandviksvägen 220 i slutet av mars. Tanken är att varje zonansvarig där hämtar det antal som behövs och delar ut till de boende i sin zon. Ett email skickas till zonansvariga angående när detta ska ske. All hantering av boxarna bör ske med största hänsyn till att smitta av Corona inte inträffar t.ex. genom att överlämning sker utomhus i så hög grad som möjligt.

Instruktion för byte av box

  1. Koppla ur alla anslutningar från nuvarande box.
  2. Nya boxen: Skriv upp programkortets nummer som börjar med siffrorna ”002”. Du hittar dem på baksidan av kortet, under streckkoden.
  3. Skriv upp utrustningens CAM-ID som består av 11 siffror och börjar med två nollor. Boxens CAM-ID står på sidan av kartongen som boxen kom i eller på undersidan av boxen.
  4. Sätt i det medföljande plastkortet med chippet inåt, nedåt och vita sidan vänd mot botten av boxen så att den vita sidan av kortet kan ses från undersidan.
  5. Anslut alla sladdar, elsladden sist.
  6. Ha programkortets och utrustningens nummer tillhands när du aktiverar.
  7. Ring Sappa kundsupport 0774444744 och be att få boxen aktiverad.
  8. Sätt på boxen och TV:n
  9. Kanaler laddas automatiskt vilket tar någon minut.
  10. Klart. Den gamla boxen kan användas till en andra TV då den mestadels fungerar utan problem eller annars lämnas till återvinningen för elektronik.

OBS! Ett inbrott skedde i helgen 15-16 feb. på Albert Landbergs gränd. Tjuvarna bröt sig in via fönster på baksidan.
Varning för att de är i farten och vi bör alla hålla uppsikt. Troligen var de 2-3 personer enligt polisens fynd av spår utanför.
De tar smycken, pengar och ID-handlingar för att göra bedrägeri på nätet som den drabbade familjen redan har märkt av. Styrelsen ska se till att saknade skyltar för grannsamverkan åter sätts upp. Läs gärna informationen på hemsidan vid Intressanta webblänkar om förebyggande av och samverkan mot inbrott.

Sen den 27/1 fungerar belysningen i stolpar och på garage igen.

Det är sen 18 jan mörkt på flera platser i området beroende på ett elfel. Flera lyktstolpar och hela belysningen på garage nr 6 längs Sandviksvägen saknar ström. Det är inte glödlampor som behöver bytas utan felet beror på att en av tre faser inte fungerar. Elektriker beställd till måndag 27/1 för åtgärd.

Årsstämma för Samfälligheten Kärleksörten äger rum torsdag 19 mars 2020 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

Stockholm Vatten stängde av vattnet den 12 dec. 2019 för delar av västerort. Avstängningen berörde även Samfälligheten Kärleksörten och stora delar av Hässelby. Detta meddelades av Stockholm Vatten några dagar före via SMS och telefonsamtal till berörda aboinennenter. I de fall boende i samfälligheten Kärleksörten inte fick något meddelande, bör Stockholm Vatten kontaktas om orsaken. Om endast det gemensamma vattnet för vår samfällighet skulle behöva stängas av, kommer detta i god tid meddelas av styrelsen genom lapp i brevlådan, SMS och via hemsidan.

Höstens städdag ägde rum sön 20 okt. Se informationsblad under Dokument. Tyvärr kunde inte det tänkta målningsarbetet genomföras pga. regn. Nästa städdag kommer att förläggas på tid då chans till torrare väder föreligger.

2019-08-05: Återstående elskåp har undersökts med avseende på behov av renovering. De brister som fanns har åtgärdats förtjänstfullt av Per Sundqvist som är medlem i styrelsen för samfälligheten. Det återstår en del målningsarbeten för elskåpen vilket förslagsvis görs på höstens städdag. Korrekt röd och brun färg finns inhandlad.

2019-08-03: Femtio säckar skräp forslades bort i samband med rensningen av hängrännorna. Beklagligt nog verkar det som att vår entreprenör i ett par fall har glömt en och annan skräphög. Vi ska be dem komma tillbaka och ta med sig det sista.

2019, v.28-29: Samfälligheten har beställt rensning av hängrännorna. Arbetet kommer att utföras av Ternvalls Plåtslageri vecka 28-29. En ”man på taket” och eventuella stegljud på övervåningen kan alltså märkas. Det är naturligtvis en god ide att om möjligt borsta bort mossa på Ditt tak i förväg. Det beställda arbetet gäller ju bara själva hängrännorna,vilket innebär att ingen rensning sker av takpannorna.

2019-07-09: Felet med utomhusbelysning åtgärdat. Nu lyser åter lampor på garage och i lyktstolpar.

2019-07-03: Släckt utomhusbelysning nattetid. För närvarande finns ett fel i funktionen som tänder och släcker ljuset i belysningsstolpar och på garage. Styrelsen söker nu en elektriker för att åtgärda problemet.

Målning av parkeringsrutor utfördes måndagen 24 juni då alla bilar utom två var borta från parkeringen. Stort tack till alla för medverkan till en lyckad målning genom att ni flyttade på era bilar.

OBS! Målningen av parkeringsrutorna är inställd fred 14 juni och ons 19 juni.

Renovering av elskåp under sommaren-hösten 2019. Samtliga elskåp för elmätare och fastigheternas huvudsäkringar kommer att renoveras. Elskåpen, som sitter på vissa garagegavlar, kommer att förses med nya lås med en och samma nyckel till samtliga. Hittills har elskåpen på garaget närmast vändplanen vid Albert Landbergs gränd renoverats.

Söndagen den 28 april 2019 var det samfällighetens städdag i vår: Vi får tacka oss själva för att vi hjälptes åt att göra fint i området. Tack till de zonansvariga som tog reda på vad som behövde göras i den egna zonen. Allt vi hade på listan att göra hanns inte med men ändå en hel del, jättebra!

Samfällighetens årsmöte 2019: Årsmötet för 2019 ägde rum torsdagen 21 mars 2019 kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159 och samlade 22 medlemmar. Kallelse till årsmötet i pappersform skickades ut två veckor innan och finns nu också i digital format på vår hemsida under Dokument. På mötet togs beslut som påverkar alla i föreningen de nästkommande tolv månaderna bl.a. togs beslut om att pga. prishöjning på vatten höja vattenavgiften med 100 kr per kvartal och fastighet från 500 kr till 600 kr. Protokoll från årsmötet har delats ut i brevlådorna och finns även digitalt under "Dokument".

Verksamhetsbeskrivning: Nytt dokument - se flik Dokument.

Elbilsladdning: Utredning pauserad - se statusrapport under flik Dokument.

Biosopor/matavfall: Från och med 19 okt 2016 finns separata sopkärl för matrester. Sopkärlen som är bruna till färgen är placerade intill sopkassunerna. Påsar och påshållare finns att hämta i trädgårdsförrådet förrådet. Nyckel till förrådet kan tillhandahållas av zonansvarig kontaktperson eller av styrelsemedlem. Se flik Dokument för mer information.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.