Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Välkommen till Kärleksörtens hemsida!

2021-11-02: Om en lampa i en belysningsstolpe har slocknat i närheten av dig, är det dags att tillsammans med ett par andra personer själv göra en insats, eftersom ingen annan har i uppdrag att göra det åt oss. Alla zoner i området ska själva byta ut trasiga lampor i sin zon. Vi ska göra det på städdagarna men lampor tenderar att gå sönder året runt. Det är inte svårt: Skaffa förrådsnyckel hos någon zonansvarig eller styrelsemedlem och hämta ut specialstegen ur förrådet (den med en vinkel upptill) samt ledlampa som finns i en uppmärkt låda. Två personer håller i stegen eftersom det svajar en del och en klättrar upp med en 4 mm insexnyckel. Lossa på skruven på manschetten ett par mm, tryck uppåt och vrid till vänster så lossnar den ur sin bajonettfattning. Sänk ned plastglaset som ibland kan kärva en del så att man måste bulta lite på glaset. Sen kan lampan nås och bytas ut. Omvänt förfarande för återmontering. Lycka till.

2021-10-26: Det kommer allt fler förfrågningar om laddningsmöjligheter för elbilar. Ett problem är att strömmen till området måste vara tillräcklig för att täcka behovet för uppvärmning och hushållsel förutom laddning av elbilar. Vi vet ännu inte, men det kan komma att behövas en kraftigare anslutning till Ellevio för att få mer ström till samfälligheten. Ett generellt problem är att Stockholm har brist på ström.Vi har haft elbilsladdningsfrågan uppe till diskussion i omgångar och särskilt på årsmötet 2018. Någon plan finns inte för närvarande att sätta upp laddstolpar. Frågan måste utredas mer bland annat med avseende på effektbehov och totalkostnad att dra elledningar, sätta upp laddstolpar mm. Det är inte tillåtet att använda samfällighetens el till laddning av elbil.

Frågan tas upp för diskussion och ev. beslut på nästa årsmöte i mars 2022. Motioner i ärendet kan skickas/lämnas till styrelsen senast 31/12 -21.

Vi har haft en arbetsgrupp som tagit fram en rapport i frågan och som undersökt hur ett annat radhusområde gjorde. Se information från tidigare arbete i frågan på vår hemsida under dokument/Elbilsladdning Parkering-garage- elbilsladdning (karleksorten.org)

2021-10-18: Med anledning av att hushåll blivit kontaktade av ett företag om avloppsfilmning och ev. nödvändig spolning på samfällighetens bekostnad, vill styrelsen gå ut med en varning och meddela att Kärleksörtens samfällighet INTE har beställt något sådant arbete. Det är dock fullt tillåtet att låta göra detta på egen bekostnad. Vi hade i våras en kontakt med en firma om ett uppdrag att filma avloppen för att göra en bedömning av status och eventuell spolning eftersom det nu har gått tolv år sedan vi senast gjorde en spolning. Detta har dock skjutits på framtiden bland annat beroende på att det för närvarande inte finns något problem rapporterat eller någon annan indikation om behov av spolning.

2021-10-18: För att i samband med grävning/nedslag av jordankare etc. inte oavsiktliga avbrott ska uppstå i vårt fibernät och därmed bortfall av tv och internetanslutning, är det en god idé att studera fiberkartan (se karleksorten.org under Dokument) som visar var kablarna går. Spade bör användas innan man slår ner jordankare eller dylikt. Om man gräver med spade där fibern är förlagd, kommer man att stöta på ett plastnät som ligger ovanpå fiberröret på ca. 25-30 cm djup och som indikerar att man inte ska gräva där varvid skada kan undvikas.

2021-10-02: De hushåll på Sandviksvägen 176-182 respektive 132-146 som haft extra kostnader på grund av internetavbrottet 1-24 aug kan få ersättning enligt inskickad fakturakopia för den berörda perioden. För verifiering ska även kopia på tidigare faktura biläggas avseende datakonsumtion för liknande omfattning och tidsperiod för distansarbete i hemmet. Denna ansökan om ersättning ska ha inkommit till styrelsen senast 31/10 -21 genom att postas i kassörens brevlåda Sandviksvägen 244.

2021-09-19: Höstens städdag då alla boende ska vara med och göra vårt område finare och trivsammare att bo i. Vi har valt ett tidigare datum för att målning ska kunna göras exempelvis av staket bland annat vid hörnet Loviselundsvägen/Sandviksvägen den s.k. Hästhagen. Vi plockar skräp, justerar kantstenar som lossnat, klipper buskar som hänger ut över gångar och buskar som skymmer sikten t.ex. vid utfarterna. Klockan 13 serveras grillad korv vid lekplatsen utanför dagis.

2021-09-05: Rundvandring i området för att inventera vad som behöver göras på höstens städdag i samfälligheten. Alla zonansvariga är kallade att delta tillsammans med delar av styrelsen.

2021-09-02: Besiktning av alla lekplatser i samfälligheten genomförd. Besiktningsprotokoll mm. finns under Dokument längst ned på första sidan. En del påpekade brister ska åtgärdas så snart som möjligt.

2021-08-24: Fiberskadan lagad och internet och tv fungerar igen för de 12 hushållen som drabbades av avbrottet.

2021-08-01: Avbrott i fibernätet just nu 17.30. Felsökning pågår. Medför avbrott för tv och internet tills vidare. Uppdatering 2 aug 12.30: felet ser ut att beröra 11 hushåll längs Sandviksvägen. Troligen ett fiberbrott mellan nätverksrummet med fiberswitchar i samfälligheten och drabbade hushåll. Felsökning exakt var fiberbrottet inträffat i vårt eget fibernät har lagts ut som uppdrag till underleverantör. Uppdatering 4 aug 10.00: Underleverantör till Stockholms Stadsnät ska påbörja arbetet med att lokalisera och laga fibern imorgon 5 aug. Uppdatering 5 aug: En första analys idag på fm. ledde till att ett mer omfattande arbete under en hel dag vid ett senare tillfälle måste göras. Pga. semestertider hos underleverantören, kan arbetet inte fortsätta förrän ons 11 aug. Uppdatering 11 aug 17.00: Felet kvarstår alltjämt. Uppdatering 14 aug 14.00: Företaget som skulle laga felet dök aldrig upp och hörde heller inte av sig.Vi försöker nu få tag på ett annat fiberteknikföretag som kan hjälpa oss. Återkommer här så snart vi vet hur det går. Uppdatering 16 aug 10.00: Företaget som byggde vårt fibernät 2013 har tillfrågats. De kan ta sig an uppgiften att åtgärda felet i v.34 som inleds med 23 aug. Om möjligt kan de hinna till oss på ons 18 aug e.m. Avbrottet har visat sig beröra 12 hus: S.176-182, S, 132-146. Uppdatering 18 aug 11.00: Bekräftat att Centralradioservice kommer mån 23 aug kl. 9.00 för att försöka hitta och lösa problemet. Uppdatering 23 aug 10.00: Centralradioservice hittar fiberbrottet efter 1 timmes arbete. En fiberkabel visar sig ha blivit skadad vid anläggning av staket. Uppdatering 24 aug 16.00: Fiberskadan lagad och nätet i full drift för de 12 hushållen som saknat internet. För att inte detta ska upprepas, är det en god idé att studera fiberkartan (se karleksorten.org under Dokument) som visar var kablarna går. Ska man gräva bör spade användas innan man slår ner jordankare eller dylikt. Om man gräver med spade där fibern är förlagd, kommer man att stöta på ett plastnät som ligger ovanpå fiberröret på ca. 25-30 cm djup och som indikerar att man inte ska gräva där varvid skada kan undvikas.

2021-07-21 Målning av stora delar av garagebeståndet i samfälligheten kommer att utföras under resten av juli och i augusti av 1-2 skolungdomar under ledning av medlemmar ur styrelsen. Normalt ska målning göras av de boende under städdagar, men av olika skäl bl.a. vädret har det inte skett och då vi har ett ansvar att underhålla gemensamma anläggningar har styrelsen ansett det nödvändigt att ovan nämnda målningsarbete nu görs.

2021-06-23 Se upp för fräcka tjuvar! En cykel blev stulen nyligen från ett hus på Sandviksvägen.

2021-06-02 Byte av elmätare. Ellevio, vår elnätsleverantör, är i färd med att löpande byta ut alla elmätare i samfällighetens elskåp, vilket medför kortare elavbrott på ca 15 min - se www.ellevio.se. Möjlighet finns att få ett SMS som förvarning innan elavbrott sker under bytet av elmätare. För att möjliggöra detta, måste var och en gå in på Ellevios hemsida www.ellevio.se/sms och ange sitt mobilnummer.

2021-05-01 Det är viktigt att vårda och ansa sina häckar, träd och buskar så att inte grannar störs eller framkomligheten i gångar försvåras. I många fall finns det även växtlighet på samfällighetens mark som nyttjas av fastigheterna exempelvis för insynsskydd. Är man mån om att bevara till exempel en häck för insynsskydd, bör man ansa den till lämplig bredd och höjd, så att den exempelvis inte inkräktar på gångvägar. I annat fall har samfälligheten rätt att åtgärda den egna marken, naturligtvis efter samråd med berörd fastighetsägare.

2021-04-25 Tack alla ni som ställde upp på vårens städdag för att göra vår samfällighet ännu trivsammare genom att städa, plocka skräp och göra våra gemensamma grönytor och anläggningar som garage och lekplatser lite finare. Visst måleriarbete återstår - se kallelsen till städdagen - som kan göras så snart det blir lite varmar

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.