Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Välkommen till Kärleksörtens hemsida!

2023-04-26: Torsdagen den 27 april kommer asfalteringsarbeten att inledas med s.k. fräsning i en del av vår samfällighet. De ytor som är aktuella är gångvägen längs Sandviksv. 132 - 146, tvärvägen mellan Sandviksv.190 och Sandviksv.132 samt runt båda sopkasunerna vid Sandviksvägen.

Upptag/sopning av grus och sand kommer att ske 26 april.

2023-04-24: Styrelsen vill framföra att alla ni som ställde upp på vårens städdag får tacka er själva för att ni gjorde samfälligheten Kärleksörten ännu trivsammare genom att sopa, kratta, klippa ned skymmande och störande växtlighet, måla, snickra, byta lampor, ta bort klotter, plocka skräp och göra våra gemensamma grönytor och lekplatser lite finare. Tack också till korvgrillarna i zon 1 och 3 som skötte det galant.

2023-04-11: I den igår utdelade avin för inbetalning av samfällighetsavgiften står det i huvudet att inbetalning ska göras 2023-04-10. Rätt datum är enligt fastställd debiteringslängd 2023-04-30 vilket anges längst ned på avin.

2023-04-08: Garagen bör inte användas annat än till parkering av fordon och inte till att förvara värdefulla saker. Bilar med stöldbegärliga katalysatorer kan möjligen förses med skydd som monteras under bilen för att förhindra stöld. Ett stort antal förslag till förstärkt inbrottsskydd för portarna har provats genom åren utan större framgång. Eventuella nya förslag till att försvåra inbrott i garagen måste inkomma i form av motioner till styrelsen inför kommande årsmöte senast 31/12 innevarande år.

2023-04-07: Se till att förvara cyklar fastlåsta på säker plats då säsongen för ökad risk för att bli utsatt för cykeltjuvar nu har inletts.

2023-04-06: Sopning av sand och grus kommer att ske under vecka 17. Bra om alla fastighetsägare innan dess sopar ut grus från garagen samt från häckar och murar till mitten av gångvägarna i området.

2023-02-27: Vårens städdag kommer att äga rum söndagen den 23 april. Zon 1 och 3 står på tur att med gemensamma krafter ta hand om korvgrillningen. Styrelsen ordnar med grill, grillkol, korv och tillbehör.

2023-02-12: Samfällighetens årsmöte äger rum torsdagen den 9 mars kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

2023-01-08: Dags för alla fastighetsägare att före 22 januari läsa av vattenmätaren som är placerad nära varmvattenberedaren. Det avlästa värdet skall sedan meddelas zonansvarig som i sin tur lämnar en ifylld lista för zonen till kassören som bor på Sandviksvägen 244. Du kan förvänta dig att zonansvarig knackar/ringer på för att få mätvärdet. Om inte kan du lägga en lapp med det avlästa värdet i zonansvarigs brevlåda. Vem som är zonansvarig framgår av hemsidan och är den person som bland annat innehar en nyckell till trädgårdsförrådet. På avin som ska betalas sista april är vattenavgiften justerad efter det i januari avlästa mätvärdet. Om inget värde meddelas kommer vattenförbrukning beräknas efter ett schablonvärde. Om din mätare inte verkar fungera korrekt, var god meddela detta snarast via hemsidans kontaktfunktion.

2022-12-07: Extrastämman 7 dec godkände elbilsgruppens förslag till att införa infrastruktur för elbilsladdning i garagen. Av de 85 representrerade fastigheterna, varav 14 via fullmakt, röstade 83 ja och två lade ned sina röster. Längre fram i början på 2023 kommer förfrågan gå ut till alla fastigheter om vilka som vill betala för en laddbox som kommer att tillhöra samfälligheten men likt garagen får disponeras av de som betalt för en laddbox.

2022-11-23: Viktigt att så många som möjligt kommer på den extra stämman (föreningsmötet) den 7 december k. 19 i Folkets Hus, Riddersviksv. 159. Se utdelad kallelse och email.

2022-11-21: Samfällighetens styrelse beklagar verkligen att vår entrprenör Tingvalla inte har skött snöröjningen i vårt område som vi hade önskat. Orsaken är den onormalt stora mängd snö som fallit på kort tid som gjort att de inte hunnit med sitt uppdrag.

2022-09-03: Höstens städdag i vår samfällighet inträffar söndagen den 18 september! Se email och inom kort kallelse i brevlådan.

2022-09-02: VATTENAVSTÄNGNING I KÄRLEKSÖRTENS SAMFÄLLIGHET TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER MELLAN KLOCKAN 09.00-11.00.

Under denna tid kommer vattnet att stängas av pga underhållsarbete i en fastighet. Vattnet kan komma att släppas på före 11.00. Se till att inga kranar är öppna när ni lämnar bostaden.

2022-07-10: Målning av parkeringsrutorna kommer att ske under två dagar nämligen måndagen 18/7 och tisdagen 19/7. Information om var man inte ska parkera dessa två dagar kommer att finnas på utställda bockar och även delas ut i brevlådorna. Alla ombeds hjälpa till genom att inte ställa bilen på de ytor som markerats för målning.

2022-06-14: OBS! Sommarjobbare har engagerats - inga fler sökande behövs. I vår samfällighet finns det enklare målningsarbeten att göra under sommaren som är lämpligt för skollediga ungdomar som bor i Kärleksörten. Om Du är intresserad kan du skicka en anmälan via Kontakt-funktionen på hemsidan där du meddelar namn och telefonnummer. Sen kontaktar vi dig för att komma överens om datum och omfattning - sannolikt start i juli och cirka 80 timmar.

2022-05-31: Från och med i morgon 1 juni kan vi alla se på Sappa Play dvs. att på mobil eller dator streama alla kanaler i vårt basutbud. Se handledning under flik Dokument/Sappa.

2022-04-19: Avbrott I internet. Switch trasig som påverkar oss. Ska vara åtgärdat ca. 10.15 idag.

2022-04-01: Besiktning av föreningens fem lekplatser har skett under året. För mer information - läs under Aktuellt.

2022-03-17: Vårens städdag i vår samfällighet 2022 är bestämd att äga rum den 24 april med början kl. 10, då alla vi boende i området hjälps åt att göra vårt område lite snyggare och trivsammare. Styrelsen fixar grillad korv till alla kl.13 på lekplatsen med pingisbordet.

2022-03-12: Årsmöte i samfälligheten Kärleksörten äger rum den 28 mars 2022 kl.19 i Folkets hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby. Kallelse postas fysiskt i alla boendes brevlådor och kommer även att finnas i digital form på vår hemsida under flik Dokument. Om du är intresserad av göra en insats i samfälligheten genom deltagande i styrelsen, är du välkommen att höra av dig till valnämndens ordförande Stefan Cedermark, Albert Landbergs gränd 46. Valnämnden utgörs av alla de 12 zonansvariga vars uppgift bland annat är att till årsmötet föreslå nya styrelsemedlemmar som ersättning för de som avgår. Lista på zonansvariga finns under flik Styrelse, zonansvariga.

2022-02-25: Soptunna vid Loviselundsvägen är just nu obrukbar pga trasiga vajrar mm.
Löfhagen reparerar just nu.

2022-01-26 kl.13.30. Vattnet avstängt tillfälligt av Stockholm Vatten. Kommer tillbaka ca. 14.00.

2022-01-15: Glöm inte att läsa av vattenmätaren och meddela till den som är kontaktperson för din zon.

2021-12-24: Förändring i utbudet från Sappa som är vår tv-leverantör: Den 27/12 upphör Paramount och MTV. Samtidigt tillkommer en ny kanal i form av ATG Live.

2021-11-02: Om en lampa i en belysningsstolpe har slocknat i närheten av dig, är det dags att tillsammans med ett par andra personer själva göra en insats. Ingen annan har i uppdrag att göra det åt oss. Alla zoner i området ska byta ut trasiga lampor i sin zon. Vi ska göra det på städdagarna men lampor tenderar att gå sönder året runt. Det är inte svårt: Skaffa förrådsnyckel hos någon zonansvarig eller styrelsemedlem och hämta ut specialstegen ur förrådet (den med en vinkel upptill) samt ledlampa som finns i en uppmärkt låda. Två personer håller i stegen eftersom det svajar en del och en klättrar upp med en 4 mm insexnyckel. Lossa på skruven på manschetten ett par mm, tryck uppåt och vrid till vänster så lossnar den ur sin bajonettfattning. Sänk ned plastglaset som ibland kan kärva en del så att man måste bulta lite på glaset. Sen kan lampan nås och bytas ut. Omvänt förfarande för återmontering. Lycka till.

2021-10-26: Det kommer allt fler förfrågningar om laddningsmöjligheter för elbilar. Ett problem är att strömmen till området måste vara tillräcklig för att täcka behovet för uppvärmning och hushållsel förutom laddning av elbilar. Vi vet ännu inte, men det kan komma att behövas en kraftigare anslutning till Ellevio för att få mer ström till samfälligheten. Ett generellt problem är att Stockholm har brist på ström.Vi har haft elbilsladdningsfrågan uppe till diskussion i omgångar och särskilt på årsmötet 2018. Någon plan finns inte för närvarande att sätta upp laddstolpar. Frågan måste utredas mer bland annat med avseende på effektbehov och totalkostnad att dra elledningar, sätta upp laddstolpar mm. Det är inte tillåtet att använda samfällighetens el till laddning av elbil.

Frågan tas upp för diskussion och ev. beslut på nästa årsmöte i mars 2022. Motioner i ärendet kan skickas/lämnas till styrelsen senast 31/12 -21.

Vi har haft en arbetsgrupp som tagit fram en rapport i frågan och som undersökt hur ett annat radhusområde gjorde. Se information från tidigare arbete i frågan på vår hemsida under dokument/Elbilsladdning Parkering-garage- elbilsladdning (karleksorten.org)

2021-10-18: Med anledning av att hushåll blivit kontaktade av ett företag om avloppsfilmning och ev. nödvändig spolning på samfällighetens bekostnad, vill styrelsen gå ut med en varning och meddela att Kärleksörtens samfällighet INTE har beställt något sådant arbete. Det är dock fullt tillåtet att låta göra detta på egen bekostnad. Vi hade i våras en kontakt med en firma om ett uppdrag att filma avloppen för att göra en bedömning av status och eventuell spolning eftersom det nu har gått tolv år sedan vi senast gjorde en spolning. Detta har dock skjutits på framtiden bland annat beroende på att det för närvarande inte finns något problem rapporterat eller någon annan indikation om behov av spolning.

2021-10-18: För att i samband med grävning/nedslag av jordankare etc. inte oavsiktliga avbrott ska uppstå i vårt fibernät och därmed bortfall av tv och internetanslutning, är det en god idé att studera fiberkartan (se karleksorten.org under Dokument) som visar var kablarna går. Spade bör användas innan man slår ner jordankare eller dylikt. Om man gräver med spade där fibern är förlagd, kommer man att stöta på ett plastnät som ligger ovanpå fiberröret på ca. 25-30 cm djup och som indikerar att man inte ska gräva där varvid skada kan undvikas.

2021-10-02: De hushåll på Sandviksvägen 176-182 respektive 132-146 som haft extra kostnader på grund av internetavbrottet 1-24 aug kan få ersättning enligt inskickad fakturakopia för den berörda perioden. För verifiering ska även kopia på tidigare faktura biläggas avseende datakonsumtion för liknande omfattning och tidsperiod för distansarbete i hemmet. Denna ansökan om ersättning ska ha inkommit till styrelsen senast 31/10 -21 genom att postas i kassörens brevlåda Sandviksvägen 244.

2021-09-19: Höstens städdag då alla boende ska vara med och göra vårt område finare och trivsammare att bo i. Vi har valt ett tidigare datum för att målning ska kunna göras exempelvis av staket bland annat vid hörnet Loviselundsvägen/Sandviksvägen den s.k. Hästhagen. Vi plockar skräp, justerar kantstenar som lossnat, klipper buskar som hänger ut över gångar och buskar som skymmer sikten t.ex. vid utfarterna. Klockan 13 serveras grillad korv vid lekplatsen utanför dagis.

2021-09-05: Rundvandring i området för att inventera vad som behöver göras på höstens städdag i samfälligheten. Alla zonansvariga är kallade att delta tillsammans med delar av styrelsen.

2021-09-02: Besiktning av alla lekplatser i samfälligheten genomförd. Besiktningsprotokoll mm. finns under Dokument längst ned på första sidan. En del påpekade brister ska åtgärdas så snart som möjligt.

2021-08-24: Fiberskadan lagad och internet och tv fungerar igen för de 12 hushållen som drabbades av avbrottet.

2021-08-01: Avbrott i fibernätet just nu 17.30. Felsökning pågår. Medför avbrott för tv och internet tills vidare. Uppdatering 2 aug 12.30: felet ser ut att beröra 11 hushåll längs Sandviksvägen. Troligen ett fiberbrott mellan nätverksrummet med fiberswitchar i samfälligheten och drabbade hushåll. Felsökning exakt var fiberbrottet inträffat i vårt eget fibernät har lagts ut som uppdrag till underleverantör. Uppdatering 4 aug 10.00: Underleverantör till Stockholms Stadsnät ska påbörja arbetet med att lokalisera och laga fibern imorgon 5 aug. Uppdatering 5 aug: En första analys idag på fm. ledde till att ett mer omfattande arbete under en hel dag vid ett senare tillfälle måste göras. Pga. semestertider hos underleverantören, kan arbetet inte fortsätta förrän ons 11 aug. Uppdatering 11 aug 17.00: Felet kvarstår alltjämt. Uppdatering 14 aug 14.00: Företaget som skulle laga felet dök aldrig upp och hörde heller inte av sig.Vi försöker nu få tag på ett annat fiberteknikföretag som kan hjälpa oss. Återkommer här så snart vi vet hur det går. Uppdatering 16 aug 10.00: Företaget som byggde vårt fibernät 2013 har tillfrågats. De kan ta sig an uppgiften att åtgärda felet i v.34 som inleds med 23 aug. Om möjligt kan de hinna till oss på ons 18 aug e.m. Avbrottet har visat sig beröra 12 hus: S.176-182, S, 132-146. Uppdatering 18 aug 11.00: Bekräftat att Centralradioservice kommer mån 23 aug kl. 9.00 för att försöka hitta och lösa problemet. Uppdatering 23 aug 10.00: Centralradioservice hittar fiberbrottet efter 1 timmes arbete. En fiberkabel visar sig ha blivit skadad vid anläggning av staket. Uppdatering 24 aug 16.00: Fiberskadan lagad och nätet i full drift för de 12 hushållen som saknat internet. För att inte detta ska upprepas, är det en god idé att studera fiberkartan (se karleksorten.org under Dokument) som visar var kablarna går. Ska man gräva bör spade användas innan man slår ner jordankare eller dylikt. Om man gräver med spade där fibern är förlagd, kommer man att stöta på ett plastnät som ligger ovanpå fiberröret på ca. 25-30 cm djup och som indikerar att man inte ska gräva där varvid skada kan undvikas.

2021-07-21 Målning av stora delar av garagebeståndet i samfälligheten kommer att utföras under resten av juli och i augusti av 1-2 skolungdomar under ledning av medlemmar ur styrelsen. Normalt ska målning göras av de boende under städdagar, men av olika skäl bl.a. vädret har det inte skett och då vi har ett ansvar att underhålla gemensamma anläggningar har styrelsen ansett det nödvändigt att ovan nämnda målningsarbete nu görs.

2021-06-23 Se upp för fräcka tjuvar! En cykel blev stulen nyligen från ett hus på Sandviksvägen.

2021-06-02 Byte av elmätare. Ellevio, vår elnätsleverantör, är i färd med att löpande byta ut alla elmätare i samfällighetens elskåp, vilket medför kortare elavbrott på ca 15 min - se www.ellevio.se. Möjlighet finns att få ett SMS som förvarning innan elavbrott sker under bytet av elmätare. För att möjliggöra detta, måste var och en gå in på Ellevios hemsida www.ellevio.se/sms och ange sitt mobilnummer.

2021-05-01 Det är viktigt att vårda och ansa sina häckar, träd och buskar så att inte grannar störs eller framkomligheten i gångar försvåras. I många fall finns det även växtlighet på samfällighetens mark som nyttjas av fastigheterna exempelvis för insynsskydd. Är man mån om att bevara till exempel en häck för insynsskydd, bör man ansa den till lämplig bredd och höjd, så att den exempelvis inte inkräktar på gångvägar. I annat fall har samfälligheten rätt att åtgärda den egna marken, naturligtvis efter samråd med berörd fastighetsägare.

2021-04-25 Tack alla ni som ställde upp på vårens städdag för att göra vår samfällighet ännu trivsammare genom att städa, plocka skräp och göra våra gemensamma grönytor och anläggningar som garage och lekplatser lite finare. Visst måleriarbete återstår - se kallelsen till städdagen - som kan göras så snart det blir lite varmar

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.